Hva finner jeg her?


Her finner du statistikk for alle patent-, varemerke- og designsaker som er levert inn i Norge.

  • Hvor mange søknader ble sendt inn fra mitt fylke i fjor?
  • Hvor mange av søknadene har norsk søker?
  • Fra hvilken bransje kommer de fleste patentsøknadene?
  • Hva er saksbehandlingstiden for ulike saker?

I toppmenyen finner du mer statistikk om patent, varemerke og design. 

Nøkkeltall for patenter

Klikk på et nøkkeltall for å få mer info

6 497 søknader under behandling Antall patentsøknader under behandling. Omfatter både nasjonale søknader og internasjonale PCT-søknader som er videreført i Norge.
42,6 % av alle søknader har blitt godkjent Viser hvor stor andel av søknadene som blir meddelt patent (omfatter nasjonale- og PCT-saker siste 20 år).
E21B er IPC-klassen med flest saker Klasse E omfatter: Bygg- og anleggsteknikk; Gruvedrift E21B er den mest søkte (første) IPC* klasse i alle søknader. Teller saker fra siste 20 år (nasjonale, EP, PCT og SPC). * Internasjonalt klassifikasjonssystem
3,5 år gjennomsnittlig behandlingstid til nasjonalt patent Gjennomsnittlig tid fra nasjonal patentsøknad er mottatt til den er meddelt (innvilget patent). Omfatter meddelte de siste 12 månedene (unntatt internasjonale PCT-saker som er videreført i Norge).

Nøkkeltall for varemerker

Klikk på et nøkkeltall for å få mer info

13031 søknader under behandling Antall varemerkesøknader under behandling. Omfatter nasjonale søknader og internasjonale søknader der Norge er utpekt.
90,3 % av alle søknader har blitt godkjent Viser hvor stor andel av alle varemerkesøknader som blir registrert (omfatter nasjonale- og internasjonale saker siste 10 år).
9 er Nice-klassen med flest saker Nice klassen med flest saker siste 10 år
7,3 måneder gjennomsnittlig tid for registrering Gjennomsnittlig tid for registrering siste 12 måneder. Patentstyret kan ha sendt flere brev til søker før registrering.

Nøkkeltall for design

Klikk på et nøkkeltall for å få mer info

134 søknader under behandling Antall designsøknader under behandling. Omfatter nasjonale søknader og internasjonale søknader der Norge er utpekt.
95,1 % av alle søknader har blitt godkjent Viser hvor stor andel av alle designsøknader som blir godkjent (omfatter nasjonale- og internasjonale saker siste 10 år).
10 er Locarno-klassen med flest saker Locarno-klasse med flest saker siste 10 år. Klassebeskrivelse: Klokker, ur og andre måleinstrumenter, kontroll- og signalinstrumenter 
4,5 måneder gjennomsnittlig tid for registrering Gjennomsnittlig tid før søknaden om design er registrert (registrert / besluttet gjeldende). Teller nasjonale og internasjonale registreringer siste 12 måneder.

Søknader pr. måned

Søknader pr. måned for patent, varemerke og design. Vær oppmerksom på at supplerende beskyttelsessertifikater (SPC) og europeiske patenter validert i Norge ikke er inkludert i denne statistikken.